ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މިހިނގާ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20 – 27 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މަރުކަޒުކަމުގައިވާ ދަރުބާރުގޭގައި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިއޮފީސް ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް (ޓީ ބިލްޑިންގ) ގައި ކަމުގައި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މިއޮފީހުގެ ފޯން ނަންބަރު. 3349397 / 3349200 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

01 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ