ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު ބާޠިލުކުރުން

މިކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ލުބްރިކޭޓިންގ އޮއިލް 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު H-2013/214A އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

28 ޝަޢުބާން 1435    

ނޯޓް:

  • މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3338121 / 3338124 / 3338122 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.  އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މި އެޑްރެހަށެވެ.
26 ޖޫން 2014
ހޯދާ