ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
20 އަދި 27 ޖޫން 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުު އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

20 އަދި 27 ޖޫން 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުު، އެސްޓީއޯ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓު މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ. 14:30ން 18:00 ޢަށް އަދި 20:00ން 23:00 އަށް

ވީމާ، މިވާހަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.                                                                  

                 18 ޝަޢުބާން 1435

16 ޖޫން 2014
ހޯދާ