ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާއްމު މައުލޫމާތު

                                   ނަންބަރު: IUL)434-PRC/434/2020/64)

އާއްމު މައުލޫމާތު

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އަންގާ އެންގުން:

 

       04 އޯގަސްޓު 2020ވީ އަންގާރަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކަށްވެފައިވާތީ، މިދުވަހުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ، 09 އޯގަސްޓު 2020ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ.

  1. IUL)434-PRC/434/2020/60)  – ވަގުތީ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު 3 (ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން.

 

 

 

        

 

 

05 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ