ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ގެމަނަފުށީ 4 ހައުސިންޔުނިޓް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ތާރީޚް ތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

04 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ