މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅޭ

އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

12 ޖުލައި 2020 ގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތް  އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ހޯދުމަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ (IUL)438-AU/1/2020/19  ނަންބަރު އެއިލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ (IUL)438-AU/1/2020/19  ނަންބަރު އެއިލާނާއި އެއިލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ. 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392 ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާފަންނު، ހަނދުވަރީ ހިނގުން

04 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ