މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި އެނެކްސް ބިލްޑިންގ އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހަށްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅޭ

 އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

12 ޖުލައި 2020 ގައި ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި އެނެކްސް ބިލްޑިންގ އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހަށްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ (IUL)438-AU/1/2020/18  ނަންބަރު އެއިލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވެވެ. ވީމާ (IUL)438-AU/1/2020/18  ނަންބަރު އެއިލާނާއި އެއިލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ. 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392 ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާފަންނު، ހަނދުވަރީ ހިނގުން

04 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ