އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުން، 29 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންރޫމް ކުރަހާގޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމަށް މިރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ވަޑައިގެންދެއްވުންއެދި ދައުވަތު އެރުވީމެވެ.

26 ޖުލައި 2020
ހޯދާ