މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލަންޓަރީ ރެޕަރޓްރިއޭޝަންގެ ދަށުން ގައުމަށް ދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސައްޙަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް އޮތް ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ގައުމަށް ފޮނުވައިލުމައި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ވޮލަންޓަރީ ރެޕަރޓްރިއޭޝަންގެ ދަށުން ގައުމަށް ދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސައްޙަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް އޮތް ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ގައުމަށް ފޮނުވައިލުމައި ގުޅޭ

ސައްޙަ އެޕްލޯޢިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއް ނެތި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގައުމަށް ފޮނުވައި ދިނުމަށްޓަކައި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ "ވޮލަންޓްރީ ރެޕަޓްރިއޭޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގައުމަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް އެދި ސައްޙަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގައި ތިބި ގިނަ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަކުން ދަނީ ހުށަހަޅަމުންނެވެ. މި ފަދަ ފަރާތްތަކުން ގައުމަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅަމުން ދަނީ، ސައްޙަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގައި ތިބި ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކަކީ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށެވެ.

މިގޮތުން، މި އިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރެވޭ ލިސްޓްގައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަކީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ ސައްޙަ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްއެއްގައި ތިބި ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކަކީ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، "ވޮލަންޓްރީ ރެޕަޓްރިއޭޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގައުމަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކެވެ.

ވީމާ، މި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަކީ އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް 5 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އީމެލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އީމެއިލްގައި ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ފުރހިމަ ނަމާއި، ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި އަދި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މި މިނިސްޓްރއަށް އަންގާފައި ނުވާ، މި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް "ވޮލަންޓްރީ ރެޕަޓްރިއޭޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގައުމަށް އެނބުރި ފޮނުވައި ލެވޭނެ ކަމުގައި އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

 

# Name PP No. WP No. Employer
1 Nazim BA0807095 WP00022029 3S PVT LTD (C-0695/2005)
2 Shahidul Islam BR0928799 WP00075414 3S PVT LTD (C-0695/2005)
3 Nazim BX0676619 WP00022029 3S PVT LTD (C-0695/2005)
4 Arif Hossain BJ0607476 WP00049857 3S PVT LTD (C-0695/2005)
5 Faruq Hossen BP0049211 WP00183246 3S PVT LTD (C-0695/2005)
6 MD Abu Bakkar BY0601851 WP00327326 3S PVT LTD (C-0695/2005)
7 Nur Mohammad EA0956249 WP00338378 3S PVT LTD (C-0695/2005)
8 Mohamed Harun OR Roshid BL0338766 WP00054634 3S PVT LTD (C-0695/2005)
9 MD Atiqul Islam BL0772503 WP00030308 3S PVT LTD (C-0695/2005)
10 YEASIN BY0233570 WP00320215 A L G PVT LTD (C07242018)
11 MD SAJIB MIA EA0264802 WP00322142 A L G PVT LTD (C07242018)
12 JAHIDUL ISLAM BY0509847 WP00324617 A L G PVT LTD (C07242018)
13 MOHAMMAD SAJIB HAWLADER BY0323204 WP00319435 A L G PVT LTD (C07242018)
14 SHOBOJ MIAH BY0390304 WP00320284 A L G PVT LTD (C07242018)
15 ATIKUR BM0645814 WP00203752 Abdul Muhusin  Moosa (A053460)
16 SHOFIQ MIAH BP0935018 WP00158275 Abdul Raheem  Ibrahim (A053476)
17 MD ALAMIN MERDHA BL0500537 WP00214596 Abdul Razzaq   (A043617)
18 EACIN MAJUMDER BX0801887 WP00147004 Abdul Salaam  Ali (A282534)
19 ABDULLAH BR0878704 WP00315953 Abdulla  Afeef (A123983)
20 MOHI KHAN BN0898516 WP00137090 Abdulla  Ahmed (A160295)
21 MOHAMMAD SHIRAZUL ISLAM BY0605336 WP00181143 Abdulla  Haneef (A152091)
22 METON BL0376767 WP00184262 Abdulla  Nazid (A017932)
23 ABDUL SOHID BC0892760 WP00125435 Abdulla  Waseem (A068536)
24 Mohammad Liton Miah EB0350414 WP00265309 Aboobakuru  Hussain (A076304)
25 MD MARUF BILLAH BJ0089066 WP00340254 Adam  Haleem (A080780)
26 NESAR AHAMMAD BX0265543 WP00304632 Adam  Rasheed (A101042)
27 MD FIROZ BX0395113 WP00353778 Ahmed  Abdul Raheem (A253540)
28 ABDUL ZALIL BL0339158 WP00011730 Ahmed  Aslam (A081214)
29 RAJU MONDAL BL0520079 WP00190585 Ahmed  Aslam (A081214)
30 MD TARAJUL ISLAM BH0923900 WP00158337 Ahmed  Aslam (A081214)
31 Romij Miah BP0246811 WP00076675 Ahmed  Kamil (A128832)
32 MD SARWAR HOSSAIN EA0003809 WP00325476 Ahmed  Raee (A250705)
33 KHALEK BH0791203 WP00036521 Ahmed  Shakeeb (A038260)
34 ABDUL HASIM EB0826135 WP00173952 Ahmed  Shareef (A020970)
35 RAJIB TALUKDAR BY0785421 WP00336494 Ahmed Najah Abdul Razzag (A101804)
36 JELANI MOHAMMAD BL0665855 WP00286205 AIMA CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD (C-0027/1991)
37 EMAM HOSSAIN BL0612581 WP00258889 Aishath  Bushra (A017456)
38 DHARMASIRI K.HAKURU N8217310 WP00205310 Aishath  Wasifa (A100955)
39 MD FARUK HOSSEN BF0757812 WP00181328 Ali  Latheef (A037971)
40 MONIRUL BM0957958 WP00090168 Ali  Latheef (A037971)
41 MONIRUL AA2558394 WP00090168 Ali  Latheef (A037971)
42 YAKUB MIAH BF0692229 WP00133243 Ali  Luguman (A027010)
43 NASIR BR0211562 WP00068265 Ali  Muruthala (A085156)
44 Mohammad A.K.Swapan Talukder BN0942840 WP00012800 Ali  Muruthala (A085156)
45 MOHAMMAD MINAR UDDIN BQ0192569 WP00299363 Ali  Nafiz (A010327)
46 HANNAN MIAH EB0976964 WP00050996 Ali  Naseem (A080381)
47 MOHI UDDIN MIAH EB0977490 WP00107110 Ali  Nizar (A021546)
48 MOHAMMAD JASIM UDDIN BP0731467 WP00170829 Ali  Saeed (A066527)
49 HELAL MIAH BL0714835 WP00269436 Ali  Sameer (A041538)
50 MD HOSSAN BJ0617350 WP00320725 Ali  Shahid (A126980)
51 Dolal BN0609722 WP00299468 ALKE-TURMAKS JOINT VENTURE PVT LTD (C-0377/2017)
52 MD ABDUL KADDUS MIAH BX0369701 WP00323158 ALTERNATE SOLUTION PVT LTD (C-1137/2016)
53 TOFAZZAL BK0810255 WP00181989 Aminath  Sakha (A301104)
54 MOHAMMAD MUSHARUF SHIKDAR BB0652502 WP00127188 Amir  Mohamed (A023634)
55 MOHAMMAD MUSHARUF SHIKDAR BX0463829 WP00127188 Amir  Mohamed (A023634)
56 MOHAMMAD SOLAMAN By0278238 WP00127942 Amir  Mohamed (A023634)
57 ABDUL ALIM BK0097077 WP00169561 AQUAVENTURE MALDIVES PVT LTD (C-0310/2013)
58 MOHAMMAD SAIFUL ISLAM BK0679864 WP00340026 ARENA PVT LTD (C-0080/2014)
59 ABDUL HAKIM BR0281546 WP00100661 ASNA INVESTMENTS PVT LTD (C-0854/2008)
60 NAZRUL ISLAM BH0899508 WP00272898 ASNA INVESTMENTS PVT LTD (C-0854/2008)
61 Mohamed SELIM BL0792752 WP00190530 ASTRAL COMPANY PVT LTD (C-0024/2003)
62 MAHADI HASAN BR0632781 WP00338389 BAY BLUE CATERING SERVICES PVT LTD (C01182018)
63 AL AMIN EA0776738 WP00326807 BEYOND HOSPITALITY PVT LTD (C-0483/2006)
64 Joynal Abedin BQ0642932 WP00245817 BLUBRIDGE INC (FC-0003/2011)
65 MISTAR MIAH BL0714854 WP00223376 BLUBRIDGE INC (FC-0003/2011)
66 AMIR HOSSAIN BT0568730 WP00223377 BLUBRIDGE INC (FC-0003/2011)
67 KASAM MIAH BF0908261 WP00332161 BODUFINOLHU HOTEL AND RESORT PVT LTD (C03982019)
68 MD. ABU KALAM BH0560075 WP00324879 BON FREE PRIVATE LIMITED (C-0563/2006)
69 Md Sajjatul Islam Sajon BX0575286 WP00332197 BREXCO PVT LTD (C-0567/2014)
70 ABDUL MOTALEB BL0923653 WP00208145 CCCC SECOND HARBOUR ENGINEERING CO., LTD (FC-0002/2016)
71 MOHAMMAD MOTIN BF0902471 WP00276210 CELSIUS PVT LTD (C-0545/2010)
72 KASHIM AHMED BX0318665 WP00336209 CHALLENGERS MALDIVES PVT LTD (C01532018)
73 IMAN ALI FORID BT0279392 WP00274155 CHANG HUA CONSTRUCTION PTE LTD (FC-0008/2016)
74 MD REDOY SETH BC0591476 WP00178588 CHANG HUA CONSTRUCTION PTE LTD (FC-0008/2016)
75 MITON ALI BK0217739 WP00215222 CHANG HUA CONSTRUCTION PTE LTD (FC-0008/2016)
76 MOHAMMAD ISMAIL HOSSEN BL0491407 WP00214404 CHANG HUA CONSTRUCTION PTE LTD (FC-0008/2016)
77 ABDUL MATIN MIA EE0418197 WP00231825 CHANG HUA CONSTRUCTION PTE LTD (FC-0008/2016)
78 MOHAMMAD RUBEL MIAH BA0037179 WP00217699 CHANG HUA CONSTRUCTION PTE LTD (FC-0008/2016)
79 HANNAN MIAH BW0248599 WP00281319 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (FC-0003/2016)
80 IMRAN ALI BL0573241 WP00282041 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (FC-0003/2016)
81 MD HOSSAIN Bf0458355 WP00229666 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (FC-0003/2016)
82 SHAMSO BP0054315 WP00291222 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (FC-0003/2016)
83 SHA ALOM BP0541644 WP00291728 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (FC-0003/2016)
84 MD NAIM ISLAM BL0224070 WP00302154 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED (FC-0021/2016)
85 ARIYAN ABID BL0890909 WP00195389 CONBIZZ PVT LTD (C-0772/2007)
86 HABIB ULLAH EE0132629 WP00200192 COUGAR CONSTRUCTION AND TRADING PVT LTD (C-0753/2015)
87 ATIUR RAHMAN Bx0765680 WP00308582 CROWN BEACH HOTEL PVT LTD (C-0441/2016)
88 ROHITHA PRIYANKARA KADURUVANA N6249729 WP00308311 Don Adam Fulu   (A043000)
89 MD RONI BABU BF0588095 WP00250185 DONBE'Z PRIVATE LIMITED (C-0267/2005)
90 ARFIN TOWKIR BP0554917 WP00235493 DONBE'Z PRIVATE LIMITED (C-0267/2005)
91 MD RAIHAN KABIR BN0840010 WP00236912 DONBE'Z PRIVATE LIMITED (C-0267/2005)
92 MOHAMMAD RONY HOSSAIN BP0342697 WP00254843 DONBE'Z PRIVATE LIMITED (C-0267/2005)
93 UZIR ALI BW0850199 WP00297212 E.W. CONSTRUCTION PVT LTD (C-0795/2014)
94 MD Arfun BH0899681 WP00040567 EAST INVEST PVT LTD (C-0011/1990)
95 MOHAMMAD MOJIBOR RAHAMAN Bx0673976 WP00303631 ECHO MALDIVES PVT LTD (C-1116/2016)
96 MD BABO BX0122788 WP00303845 ECHO MALDIVES PVT LTD (C-1116/2016)
97 PARBAJ BX0914970 WP00305209 ECHO MALDIVES PVT LTD (C-1116/2016)
98 DULAL MIA BW0553039 WP00304028 ECHO MALDIVES PVT LTD (C-1116/2016)
99 JASHIM BB0892737 WP00317026 EKATHA MALDIVES PVT LTD (C-0013/2001)
100 MOJAMMEL HOQUE BX0340886 WP00324764 EKATHA MALDIVES PVT LTD (C-0013/2001)
101 MD ABDULLAH AL MAMUN EA0255638 WP00324632 EKATHA MALDIVES PVT LTD (C-0013/2001)
102 JASHIM BY0045287 WP00317026 EKATHA MALDIVES PVT LTD (C-0013/2001)
103 MD Faruk Hossen BM0488553 WP00246243 EMIL RESORT PVT LTD (C-0619/2016)
104 Randish Chandra Das BY0669542 WP00081047 Fathimath  Shazna (A138036)
105 MD MUSUM UDDIN EA0414520 WP00336290 FULL SCOPE PVT LTD (C-0463/2006)
106 MD ANSOR ALI CHOWDHURY BH0015353 WP00141885 GENIZE PVT LTD (C-0490/2013)
107 MD AZGAR EB0223265 WP00335294 GLOBIN PVT LTD (C-0451/2014)
108 Nasir BL0642888 WP00292094 GLOBIN PVT LTD (C-0451/2014)
109 ANUAR HOSSAIN BY0137785 WP00319592 GOBIG MALDIVES PVT LTD (C-1085/2016)
110 AL AMIN BQ0800124 WP00244278 GULHIFALHU INVESTMENT LTD (C-0848/2008)
111 MD SHAMSUL ALAM BX0126394 WP00312225 GURAIDHOO PALM INN PVT LTD (C-0443/2015)
112 MOTAHAR HOSSAIN bw0013769 WP00107083 Haneef  Mohamed (A095418)
113 KHULIL MIAH BT0120696 WP00264596 HAPPY MARKET TRADING COMPANY PVT LTD (C-0012/1992)
114 ABU MOSA BQ0188078 WP00281222 HAPPY MARKET TRADING COMPANY PVT LTD (C-0012/1992)
115 HUMAYUN MIAH BR0778240 WP00123850 HAPPY MARKET TRADING COMPANY PVT LTD (C-0012/1992)
116 MOHAMMAD RAKIB MIA BT0444155 WP00118334 HASSAN  AHMED (A060450)
117 MOHIUDDIN BH0385518 WP00229102 Hassan  Mohamed (A068249)
118 MD KAMRUL HOSSAEN BH0392112 WP00071809 Hassan  Yoosuf (A089817)
119 MOHAMMAD MOSUD BM0848776 WP00307194 HEYRIYA FAHI PVT LTD (C-0545/2016)
120 MD ALAMIN BJ0752759 WP00322488 HIKAWI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (C-0327/2006)
121 NISHARUL BK0669581 WP00167161 HONORS CLUB MALDIVES PVT LTD (C-0290/2004)
122 MOHAMMED YEAHIA BN0964358 WP00228350 HONORS CLUB MALDIVES PVT LTD (C-0290/2004)
123 SAKIB HOSSEN SANTO BL0713664 WP00274647 HOST MALDIVES PVT LTD (C-0442/2005)
124 MOHAMMAD SHAHAJUL ISLAM BK0011171 WP00312941 Humood  Ahmed (A273104)
125 MOHAMMED OMER FORUQE BT0411271 WP00341643 Hussain  Affaan (A301460)
126 AL AMIN BF0594328 WP00134430 Hussain  Ali (A032488)
127 MONIR HOSSAIN BX0102627 WP00006649 Hussain  Ali (A074173)
128 SUMON MIAH BY0241163 WP00320477 Hussain  Hassan (A107811)
129 ARIF BJ0866993 WP00293866 Hussain  Hassan (A107811)
130 RUHUL AMIN AE4381952 WP00130316 Hussain  Ibrahim (A012286)
131 Abdul Jalil BK0135002 WP00067245 Hussain Didi   (A076650)
132 MD NUR UDDIN BT0419311 WP00044884 Hussain Futha   (A033794)
133 MD YUSUB ALI BF0650685 WP00132800 Huvadhu Atholhu Uthuruburi Maamendhoo Councilge Idhaaraa (408)
134 DULON MIAH BM0286509 WP00099416 Ibrahim  Yasin (A128149)
135 ABDUL KADER BQ0092756 WP00270153 Ibrahim Naseem Ali (A126185)
136 MD JALIL MIAH EA0038034 WP00314093 IDREES TRADING PVT LTD (C-0306/2016)
137 MD MOHEBUR RAHMAN EB0063669 WP00341005 IDREES TRADING PVT LTD (C-0306/2016)
138 MOHAMMAD SUKKUR BN0661280 WP00278143 Ilhaaz  Rasheed (A155611)
139 MIZAN BJ0165212 WP00026253 IMNA PEST CONTROL PVT LTD (C-0176/2000)
140 HOSSAIN MOHAMMAD AMIR AG2558239 WP00355600 IRAFEEQ & CO PVT LTD (C06412018)
141 HOSSEN ANOWAR AF0600542 WP00355685 IRAFEEQ & CO PVT LTD (C06412018)
142 MOHASHIN BH0234818 WP00134872 LAN INVESTMENT PVT LTD (C-0989/2008)
143 MD MILON EB0833200 WP00045421 LILY ENTERPRISES PVT LTD (C-0005/1994)
144 MOHAMMAD SAFIKUL ISLAM BR0214321 WP00081457 M W H CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD (C-0660/2011)
145 SIRAJ MIAH BL0767300 WP00272051 MALDIVES POLICE SERVICE (171/I1/94/2012/327)
146 Amir Rasul BB0841123 WP00083693 MALDIVES SHIPYARD AND GENERAL ENGINEERING PVT LTD (C-0014/2005)
147 Shamim Miah Af6697823 WP00083678 MALDIVES SHIPYARD AND GENERAL ENGINEERING PVT LTD (C-0014/2005)
148 fakrul ilam BJ0965958 WP00291472 Mariyam  Khalida (A104540)
149 Md Abu Taleb BX0114207 WP00323466 MAZASH COMPANY PVT LTD (C-0025/2000)
150 MOHAMMAD ABDUL MOMIN bt0548160 WP00268036 MEGA MALDIVES LEESHA CONSTRUCTION PVT LTD (C-0461/2010)
151 HRIDOY BIN BASHAR Bk0355407 WP00182964 MEGA MALDIVES LEESHA CONSTRUCTION PVT LTD (C-0461/2010)
152 KAZAL MIAH BT0524036 WP00322737 MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE (471)
153 MD FAYSUL MURSHAD KHAN EA0761713 WP00352811 Mohamed  Aslam (A017761)
154 MD MOTI BL0714690 WP00061821 Mohamed  Fahmee (A003255)
155 NASIR UDDIN BK0924254 WP00258271 Mohamed  Hussain (A024074)
156 NAZMOUL HASSAN EB0826418 WP00259820 Mohamed  Hussain (A024074)
157 MOHAMMED RAFIK BJ0125914 WP00267271 Mohamed  Naseem (A056108)
158 Mohammad Saydur Rahman BT0548114 WP00074979 Mohamed  Saee (A270380)
159 HASEM ABDUL BR0232151 WP00083210 Mohamed  Saee (A270380)
160 TAZUL ISLAM EA0904297 WP00077178 Mohamed  sinan (A054556)
161 TAZUL ISLAM BE0704625 WP00077178 Mohamed  sinan (A054556)
162 BILLAL BB0643972 WP00034394 Moosa  Hassan (A219344)
163 MD IZZAT ALI BY0361057 WP00318780 Moosa  Rasheed (A134740)
164 MD FARUK MIA EB0088364 WP00332502 Mueenuddeen   (A017337)
165 Saiful Islam BY0891380 WP00313973 Mueenuddeen   (A017337)
166 JAHIRUL ISLAM EA0182331 WP00332176 MULTI ROUTE PVT LTD (C-0093/2017)
167 Thuwan Fawzan Cuncher N6639659 WP00275027 Musthafa Adly Ahmed Didi (A052362)
168 Dilsan Medanka De Silva Thenkutti N6256775 WP00245692 Musthafa Adly Ahmed Didi (A052362)
169 R Arachchilage Chathushka Dilhan Chamara Wijesiri N7224137 WP00340344 Musthafa Adly Ahmed Didi (A052362)
170 Dimingu Hewage Chandana Pradeep Kumara N3178607 WP00256322 Musthafa Adly Ahmed Didi (A052362)
171 Mohammad Imran BR0994267 WP00115507 Nadha  Rasheed (A017213)
172 Mohammad Sumon Howlader BY0605036 WP00115506 Nadha  Rasheed (A017213)
173 RABIUL AOWAL EB0317545 WP00356946 Nasir  Yoosuf (A048711)
174 HASAN MIAH BX0388967 WP00303709 NEW JOURNEY PVT LTD (C-0188/2017)
175 MD REZZAQUL ISLAM BY0464305 WP00328345 NEW LAYA CONSTRUCTION PVT LTD (C-0449/2016)
176 MD Dulal Miah BF0691435 WP00127258 ONE PLUS HOLDINGS PVT LTD (C-0425/2008)
177 AMINUL ISLAM SAIKAT EA0384961 WP00328917 P.P INTERNATIONAL PVT LTD (C-0811/2006)
178 OMAR FARUK BB0664785 WP00206956 PLUMERIA HOTELS AND RESORTS PVT LTD (C-0511/2013)
179 RAZIB MIAH BJ0487815 WP00317443 PNP MALDIVES PVT LTD (C-0229/2008)
180 IFTEKHAR HOSSAIN BL0591865 WP00327126 POINT TRAVELS AND TOURS PVT LTD (C-0623/2007)
181 MOHAMMAD RAMJAN UDDIN BN0836217 WP00166836 PROFESSIONAL CARE CLEANERS PVT LTD (C-0410/2004)
182 ROBEL MIAH BJ0582894 WP00266517 PUBLIC WORKS SERVICE (477-CS1/94/2012/001)
183 DIPAK SUTRADAR BY0284185 WP00324121 QM PVT LTD (C-0371/2015)
184 MD ZULHAS SHEIKH EB0347960 WP00333162 QUICK EZY MALDIVES PVT LTD (C-0738/2016)
185 MIZANUR RAHAMAN BK0685259 WP00356957 R.U PVT LTD (C-1002/2015)
186 FORHAD MIA BY0776689 WP00319330 R.U PVT LTD (C-1002/2015)
187 MD HOSEN MIA BX0400241 WP00338206 Ramziyya  Jameel (A116775)
188 Mohammad Monir Hossain BC0863256 WP00128819 REALWORK PVT LTD (C-0181/2015)
189 Polash Mia BX0160830 WP00075892 RED CONSTRUCTION PVT LTD (C-0246/2006)
190 Sharif Miah BJ0029306 WP00285982 REPUBLIC ENGINEERS MALDIVES PVT LTD (C-1130/2015)
191 MD JAFOR IQBAL BT0153594 WP00262458 REPUBLIC ENGINEERS MALDIVES PVT LTD (C-1130/2015)
192 AMINUL HUQE BJ0983755 WP00174453 REST BLOCKS PVT LTD (C-0303/2014)
193 MOHAMMAD EAKUB ALI BN0697410 WP00234350 REST BLOCKS PVT LTD (C-0303/2014)
194 MOHAMMAD SAZZAD HOSSAIN EA0335362 WP00224933 REST BLOCKS PVT LTD (C-0303/2014)
195 SANA BR0198182 WP00248460 REST BLOCKS PVT LTD (C-0303/2014)
196 MD BORHAN ALI BY0089220 WP00337050 ROTIME ENGINEERING AND TECHNOLOGY CO LIMITED (FC-0020/2016)
197 MD RAIHAN MIAH BX0880791 WP00318773 S.F.Z MALDIVES PVT LTD (C-1115/2016)
198 MOHAMMAD SORAFOT MIAH BP0049052 WP00255978 SAFE INVESTMENT PVT LTD (C-0159/2007)
199 MOHAMMAD AMIR HOSSAIN FAZLU BN0951097 WP00108863 Samiya  Ahmed (A017167)
200 ABDUR RAHIM BE0989556 WP00120125 Samiya  Ahmed (A017167)
201 JASHIM MOLLA BH0724428 WP00310174 SAND PLANET PVT LTD (C-0059/2015)
202 JAYADUL ISLAM BT0530914 WP00286408 SANTRO MALDIVES PVT LTD (C-0683/2016)
203 MD SANWAR HOSSIN BX0269785 WP00290381 SATLINK PVT LTD (C-0431/2009)
204 MD TARIKUL ISLAM BH0847997 WP00288587 SATLINK PVT LTD (C-0431/2009)
205 AMERUL ISLAM BW0650160 WP00290382 SATLINK PVT LTD (C-0431/2009)
206 Hasan Mia BM0246707 WP00337081 secretariat of the hoarafushi council (247MS/101/2019/5)
207 MOMEN BX0730866 WP00314391 SECURE  GREEN PVT LTD (C-1031/2014)
208 KALU GHOS BM0010489 WP00212193 SEENCO CORPORATION PRIVATE LIMITED (C-0119/1994)
209 JASIM UDDIN BF0518252 WP00160740 Shaheed  Mohamed (A023511)
210 JAMSHED MIRDHA BE0462445 WP00301409 Shameen  Moosa (A228425)
211 Monir BF0708801 WP00150359 Shehenaz  Rasheed (A018118)
212 Shekh Mashiullah P0809992 WP00204873 Shehenaz  Rasheed (A018118)
213 Shamim Hossen BR0007954 WP00087227 Shehenaz  Rasheed (A018118)
214 MIR FOYSAL SHAKIL BY0224142 WP00316399 SMART INVESTMENT PVT LTD (C-0852/2017)
215 SUMON SHEIKH BY0903035 WP00182852 SOUTHERN TROTTERS PVT LTD (C-0271/2006)
216 MD RASEL AHMED BL0483628 WP00344192 SPECTRA PUBLIC LIMITED (C-0839/2008)
217 AMAN EE0122351 WP00027700 SPH PVT LTD (C-0630/2007)
218 MD Amran BL0585389 WP00239607 SUN CONSTRUCTION AND ENGINEERING PVT LTD (C-0640/2005)
219 ABDUR RAHIM BQ0050358 WP00265146 SUN CONSTRUCTION AND ENGINEERING PVT LTD (C-0640/2005)
220 IQBAL HOSEN BT0523919 WP00265902 SUN CONSTRUCTION AND ENGINEERING PVT LTD (C-0640/2005)
221 MOHAMMAD TAREK MIAH BT0393390 WP00324756 SUNNY TIME TRAVEL MALDIVES PVT LTD (C-0711/2016)
222 MOHAMMAD ABU HASAN BW0786478 WP00325917 SUNNY TIME TRAVEL MALDIVES PVT LTD (C-0711/2016)
223 MOHAMMED DULAL BT0446410 WP00322581 SUNNY TIME TRAVEL MALDIVES PVT LTD (C-0711/2016)
224 ARIFUL ISLAM BP0735682 WP00322759 SUNNY TIME TRAVEL MALDIVES PVT LTD (C-0711/2016)
225 ALI AJGAR Bw0028539 WP00321691 SUNNY TIME TRAVEL MALDIVES PVT LTD (C-0711/2016)
226 MD SHOVO Bx0873484 WP00321643 SUNNY TIME TRAVEL MALDIVES PVT LTD (C-0711/2016)
227 UTFOL BJ0479502 WP00320903 SUNNY TIME TRAVEL MALDIVES PVT LTD (C-0711/2016)
228 MOHAMMAD AJUD MIAH Bl0658255 WP00184582 SUNRISE CORONA INTERNATIONAL PVT LTD (C-0711/2006)
229 MOHAMMAD BASHIR UDDIN MAUD BK0257485 WP00182934 SUNRISE CORONA INTERNATIONAL PVT LTD (C-0711/2006)
230 SHOJON Bw0314210 WP00317306 SURA MALDIVES PVT LTD (C-1186/2016)
231 MD MIZANUR RAHMAN BE0543125 WP00016390 SYMPHONY MALDIVES PVT LTD (C-0251/1997)
232 MD MIZANUR RAHMAN EB0213087 WP00016390 SYMPHONY MALDIVES PVT LTD (C-0251/1997)
233 MD DULAL BJ0553268 WP00150634 TELESTO GENERAL TRADING PVT LTD (C-0370/2011)
234 RAFIQUL ISLAM BW0556295 WP00319026 THE SECUMO PVT LTD (C06552018)
235 MD SHAFIQUL ISLAM BX0677193 WP00324622 THE SECUMO PVT LTD (C06552018)
236 SHAPON MIAH BR0994781 WP00284937 TRIP CONCEPT PVT LTD (C-0993/2007)
237 SAHAALOM BF0348560 WP00013417 TROPIC X MALDIVES PVT LTD (C-0284/2006)
238 MOHAMMAD ALAMIN BJ0939479 WP00257770 TWO FOUR FOUR PVT LTD (C-0372/2015)
239 MD SHAGOUR AHAMMAD BJ0207491 WP00252357 TWO FOUR FOUR PVT LTD (C-0372/2015)
240 HALIM HOSSAIN BF0440684 WP00311602 TWO.L CONSTRUCTION PVT LTD (C-0530/2005)
241 ALAMIN BT0262529 WP00268280 VAAVAA GROUP PVT LTD (C-0198/2013)
242 HAIDAR ALI BL0173649 WP00178857 WAFA CONTRACTING COMPANY PVT LTD (C-0135/1993)
243 MD JAHANGIR HOSSAIN BY0840730 WP00331724 WAMZO PVT LTD (C-0589/2017)
244 MD AMIR HOSEN BN0766706 WP00330966 WAMZO PVT LTD (C-0589/2017)
245 MOHAMMAD SAIDUL ISLAM KHANDAKER EA0053740 WP00320275 WASAN MALDIVES PVT LTD (C-0930/2015)
246 MD ALEM BL0125990 WP00182969 WELLMAN MALDIVES PVT LTD (C-0168/2007)
247 SHAHA PARAN BM0162408 WP00251280 WIND WARD MALDIVES PVT LTD (C-0005/1995)
248 HASEN MIAH BX0587040 WP00318072 XECTA PVT LTD (C-0945/2016)
249 MD Abul Ali BJ0454949 WP00059803 Zakariyya  Ali (A001799)
250 Badsha Miah BF0081477 WP00162142 Zakariyya  Ali (A001799)
251 MOHIN UDDIN BL0529809 WP00239509 ZHONGTIAN CONSTRUCTION GROUP CO LTD (FC-0015/2016)
28 ޖުލައި 2020
ހޯދާ