ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.މާފުށިން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 01 (އެކެއް) ކޮޓަރި ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ކ.މާފުށިން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 01 (އެކެއް) ކޮޓަރި ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ޝަރުތުތައް:

  • ފަރުނީޗަރާއި، ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހިމެނޭހެން ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް ހުރުން 
  • ކުނި އުކާލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން
  • 1 ކޮޓަރި އަދި ފާހާނާ ވަކިން ވަދެވޭގޮތަށް ހުރުން
  • ކުލި  3000.00 ރ އާއި 6000.00 ރ އާއި ދެމެދު  
  • ރަށް: ކ.މާފުށި
  • ތަން ކުއްޔަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް: 01 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށް

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖުލައި 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަގު ކަރުދާސް އަދި، ތަނުގެ ފޮޓޯ [email protected] އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަގުތަކާއި، ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމަށްމަށް ފަހު އެސްޓީއޯއިން ހިޔާރު ކުރާފަރާތަކާއިއެކު 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.   

28 ޖުލައި 2020

 

28 ޖުލައި 2020
ހޯދާ