ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތުއްރަވާސް 5 - ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވައިލުން

                     ނަންބަރު:IUL)430-DBA-T/430/2020/16)

 

  އިޢުލާނު

 

ތުއްރަވާސް 5

 

 

މި އެކެޑަމީން ތުއްރަވާސްގެ ނަމުގައި ތާރީޚަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް މި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ދަރިވަރުން ތާރީޚަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ތުއްރަވާސް 5 މި ފަހަރު ހުޅުވައިލައިފައި ވަނީ 3 އުމުރުފުރައަކަށެވެ. އެއީ:-

(1) 7 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދު

(2) 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދު

(3) 15 އަހަރާއި 21 އަހަރާ ދެމެދު

 

 

 ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި

 

ވީމާ، ތުއްރަވާހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމުފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު 2020 އޮގަސްޓު 6 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މި އެކެޑަމީއަށް ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ނަމަ އެކެޑަމީގެ ނަންބަރު 7986230 ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

 

 

 

27 ޖުލައި 2020
ހޯދާ