މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިކޮލޮޖީ އަދި ކައުންސިލުންގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލް

   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

      މާލެ

    ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން

ސައިކޮލޮޖީ އަދި ކައުންސިލުންގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

         މިކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ސައިކޮލޮޖީ އަދި ކައުންސިލިންގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މިންގަޑު ތަކާއި ޝަރުތުތައް ވަނީ މުރާޖާއާ ކުރެވި އައު މިންގަޑެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

        މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެބްސައިޓު (www.health.gov.mv) އިން ސައިކޮލޮޖީ އަދި ކައުންސިލިންގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މިންގަޑު  “Psychology and Counselling Professionals  Registration and Licensing Pathway) ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

        މި މިންގަޑު އާއްމުކުރުމާ ގުޅިގެން މިދާއިރާގެ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)23-MAHC/20232016/34 ބާތިލް ކުރި ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

             02 ޛުލްހިއްޖާ 1441

24 ޖުލައި 2020
ހޯދާ