އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޔުނީފޯމް ފެހުމަށް ފޮތި ހޯދުމާ ބެހޭ

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޔުނީފޯމް ފެހުމަށް ފޮތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް :

#

ތަފްސީލް

Description

#

1

ލައިޓް ބީޖް ފޮތި

Light Beige Fabric

1

2

ކަޅު ފޮތި

Black Fabric

2

 

ވީމާ ، މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 އޯގަސްޓް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގައި ހުންނަ މިކޮމާންޑުގެ މައި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު   16 އޯގަސްޓް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މިކޮމާންޑުގެ ހެޑްކުއަޓާރޒްގައެވެ.

23 ޖުލައި 2020
ހޯދާ