ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި، ޓޯނަރ އަދި ޑްރަމް ހޯދުމާ ގުޅޭ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތަކަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

އަދަދު

ތަފްޞީލް

23

Brother DR2255

78

Brother TN2280

2

Brother TN2150

01

HP 85A

12

HP 83A

05

HP 78A

02

HP678 (black)

05

HP678 (color)

46

Canon Toner 051

14

Canon Toner FX9

05

Canon Toner 2520

20

Canon Toner 326

13

Canon DR 051

10

Dell 113x

15

Xerox   3025

 

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑްގެ އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް 4 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރުން  އެދެމެވެ.

6 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 ޛުލްޤައިދާ   1441

16 ޖުލައި 2020
ހޯދާ