ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.ޓީ.އޯ ހއ. ހޯރަފުށި ފިހާރައިން ވިއްކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އައިޓަމްސް، އަމިއްލަ ވެހިކަލް އާއި މީހުން ބޭނުން ކޮށްގެން ހއ. ހޯރަފުށީގައި މުދާ 1 އަހަރު ދުވަހައް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

އެސް.ޓީ.އޯހއ. ހޯރަފުށިފިހާރައިންވިއްކާކޮންސްޓްރަކްޝަންއައިޓަމްސް،އަމިއްލަވެހިކަލްއާއިމީހުންބޭނުންކޮށްގެންހއ. ހޯރަފުށީގައި މުދާ 1 އަހަރު ދުވަހައް ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެފާރާތެއްހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް:   ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ.

 

ރަޖިސްޓަރީކުރުން:      ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2020 ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ހއ.ހޯރަފުށި ފިހާރައަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސްދޫކުރުން:    ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2020 ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

 

މައުލޫމާތުދިނުން:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2020 ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު 1100 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެސް.ޓީ.އޯ ހއ.ހޯރަފުށި ފިހާރައިގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

ސުވާލާއިޖަވާބު:        ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ސުވާލުތައް 2020 ޖުލައި 21 ދުވަހުގެ 1200  ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި 2020 ޖުލައި 22 ވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

 

ބީލަންކަރުދާސް:        ބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2020 އޯގަސްޓް 04 ވާ ދުވަހު 1100 ގައި އެސް.ޓީ.އޯ ހއ.ހޯރަފުށީ ފިހާރައިގައެވެ.

 

 

  އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

 

ފޯނު:     3344262,3012656

ފެކުސް:  3344633

އީމެއިލް: [email protected]

                

 

 

15 ޖުލައި 2020
ހޯދާ