ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ޏ. ފުވައްމުލަކު ބޮށިމާގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  C2A2839 ޓްރަކްގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ. 

08 ޖުލައި 2020
ހޯދާ