ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "އަލްޓަން" ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "އަލްޓަން" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ (R-443)2017/05   (13 އެޕްރީލް 2017)  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

     ވީމާ މިދެންނެވި "އަލްޓަން" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 21 ޖުލައި 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

13 ޖުލައި 2020
ހޯދާ