މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

 

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 27 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

1.     ގޯތީގެ ނަން: ވެނީލާގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: R-2/2007/114

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް:  26 ސެޕްޓެމަބަރު 2007

 

2.     ގޯތީގެ ނަން: ކެނދިފަށުވިގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 89

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 04 ނޮވެމްބަރު 1978

 

3.     ގޯތީގެ ނަން: ތްރީރޯސް / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 309/R-2/2012/19

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 06 ނޮވެމްބަރު 2012

 

21 ޛުލްޤައިދާ 1441

                   12 ޖުލައި 2020

12 ޖުލައި 2020
ހޯދާ