ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ފެންސީ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ފެންސީ ކިޔާ ގޯއްޗަށް ފުވައްމުލަކު ބުލޫގެ އަޙްމަދު ޒަކީގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ 2/163 (13 މަރިޗު 1995) އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ފެންސީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 16 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖުލައި 2020
ހޯދާ