ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

 

 

ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލް

  ފުވައްމުލައް                              ނަންބަރ(IUL)GS-74/GS-74/2020/17 )  

   އިޢުލާން                                                     

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

    މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް 02 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި މި ސްކޫލުގެ

ނަމްބަރ(IUL)GS-74/GS-74/2020/13  އިއުލާނާއި ގުޅިގެން، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓް

ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ބައެއްވަނީ "ކޮވިޑް 19 " އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި

ކަމަށްވާތީ، އެ އިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

     ވީމާ، 2 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ

މަތިން އަމަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

 

 

ނަން ނޯޓްކުރުން

12 ޖުލައި 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ޖުލައި 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 13:00 އަށް ސްކޫލް އޮފީހުގައި

މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން

20 ޖުލައި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

22 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  • ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލް
  • ފުވައްމުލައް ސިޓީ
  • ފޯން: 6861989
  • އީ މެއިލް: [email protected]

 

ނަންނޯޓް ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު

ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

             09 ޖުލައި 2020    

09 ޖުލައި 2020
ހޯދާ