ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބަރު : IUL)170-PR/170/2020/43)  (19 އޭޕްރީލް 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާންގެ އަންދާސި ހިސާބު ހުށަހެޅުން 12 ޖުލައި 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 13:00 ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސިޓީއަށް ވަޑައިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު:   3022120/3022115 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected]  އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

07 ޖުލައި 2020
ހޯދާ