ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް 18 ޖޫން 2020 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް 18 ޖޫން 2020 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ:

ނަންބަރު: IUL)247-CA/247/2020/69) ޢިއުލާން ހީރަސްކުރެވިފައި.

02 ޖުލައި 2020
ހޯދާ