ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

                                    ނަމްބަރ: (IUL)KRH-PLD/2020/26

 

އިޢުލާން

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

 

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ގުދަންކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ގުދަނެއް 2 (ދެއެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރ: (IUL)KRH-PLD/2020/23 (18 ޖޫން 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ކެންސަލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި ދެންނެވި ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚު ތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލް މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • ·        މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން
  • 09 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

 

  • ·        ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

16 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

11 ޛުލަޤައިދާ 1441

02  ޖުލައި  2020

 

 

 

02 ޖުލައި 2020
ހޯދާ