ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ

އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ

 

މި އިޢުލާން އާއިއެކު ޢާންމު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށް، މިރަށު އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު (ޖެޓީ / މަގުމަތި) ބައްތިތައް 01 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2020 ޖުލައި 01 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 2014/18 (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ޖޫން 2020
ހޯދާ