މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

01 ޖުލައި އިން 02 ޖުލައި 2020ގެ ނިޔަޔަށް އެމްއެމްއޭ އަަދި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ މިދެދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށެވެ. ކުދި ރުފިޔާ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ވަކިލާރި ދޫކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުޞޫލުން 02 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހު ދޭނެއެވެ.

 

      ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

30 ޖޫން 2020
ހޯދާ