ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 48 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން

ނަންބަރު: 198A/2020/91

                            އިޢުލާން

 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 48 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙް ގެނެސް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

30 ޖޫން 2020
ހޯދާ