މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

       

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

   ގޯތީގެ ނަން: ލައިޓްކޯނަރ / ރ.އިނގުރައިދޫ

   ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: E13-309/R-1/2012/08

   ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރު 2012

29 ޖޫން 2020
ހޯދާ