ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް

އިޢުލާން

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް
 2. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް
 3. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
 4. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް
 5. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް
 6. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑިޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރިޢާ ޕޮލިސީ
 7. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް
 8. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 9. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
 10. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ
 11. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ
 12. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ
 13. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 14. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 15. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް
 16. ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ)
 17. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން
 18. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 19. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 20. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 21. ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
 22. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 23. ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 24. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 25. ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 26. ޑިޕްލޮމާ ފޯ އިމާމްސް
 27. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 28. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 29. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 30. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 31. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
 32. ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
 33. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް
 34. ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 35. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
 36. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 37. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
 38. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް
 39. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 40. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގް
 41. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 42. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް
 43. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 44. ސެޓްފިކެޓް 3 ފޯ އިމާމްސް
 45. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 46. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 47. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 48. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 49. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 50. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 51. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 52. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް
 53. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކްލޭންގުއޭޖް

 

 

 

ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 6 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022124، 3022125 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ https://www.ium.edu.mv/gazette/course-announcement-2020-june-intake/

 

ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

 

 • ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 • ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ.
 • Ø      އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.

 

 • ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 3022124 އަދި 3022125 ނަންބަރަށެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 ނަންބަރަށެވެ.

 

 • ކޯހާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.

 • އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 • އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް (admissions.ium.edu.mv) މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

04 ޛުލްޤައިދާ 1441

25   ޖޫން  2020

25 ޖޫން 2020
ހޯދާ