މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯމަން ގރ.1 (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަޤާމު: ފޯމަން ގރ.1 ( ކޮންޓްރެކްޓް)

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ގދ. ތިނަދޫ ގޭސް ފިލިންގ އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕްލާންޓް 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 6000.00ރ 

ފިކްސްޑް މުސާރަ:

 8 މަސް

މުއްދަތު:

 ގުޅޭދާއިރާ އަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

 އުމުރު  25 އަހަރާއި 45 އަހަރާއި ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ގދ. ތިނަދޫ ގޭސް ފިލިންގ އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕްލާންޓުގެ އިމާރާތާއި، ސާމާނާއި މުދައު ބެލެހެއްޓުން، އަދި އެތަނުގައި ކުރެވޭ ޓެކްނިކަލް އަދި މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 29 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ސައްހަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ

 ތިނަދޫ ގޭސް ސައިޓްގެ އިދާރާ އަށެވެ.ނުވަތަ ތިރީގައި މިވާ އީމެއިލް:

 career@maldivegas.com 

އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެެވެ.

24 ޖޫން 2020
ހޯދާ