މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެނޭޖަރ ގރ.1 - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްެރޭޝަން

ވަޒީފާގެފުރުސަތު

މަޤާމު:  މެނޭޖަރ ގރ.1

 1

 ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ކ.މާލެ – ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްެރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 11500.00ރ

 ފުޑް އެލަވަންސް: 1800.00ރ

 އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް: 2000.00ރ

ފޯން އެލަވަންސް: 650.00ރ

އަސާސީ މުސާރައިގެ %40  - ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް 

އަސާސީ މުސާރައިގެ  %50 - މެނޭޖްމަންޓް އެލަވަންސް

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ  ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ  ހާސިލްކޮއްފައިވުމާއެކު

ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 1 އަހަރު   ދުވަހުގެ   ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ މަގާމެއްގައި އުޅެ ތަޖްރިބާ

ހޯދާފައިވުން ,ނުވަތަ ސީނިއަަރ   މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި  03 އަހަރު  ދުވަހު  މަސައްކަތްކޮށް ތަޖްރިބާ ހޯދާފައިވުން.

 

 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ އެންމެހައި ޕޮލިސީސްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި

އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

 މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ޤަވައިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކަށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވާ، އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މެނޭޖަރުންނަށް

އެހީތެރިވެދިނުން.

 ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

 ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަނެ، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

އަދި މުވަައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުން

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް)

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް)

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

    29 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

 ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު   ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

24 ޖޫން 2020
ހޯދާ