މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

       

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 09 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

   ގޯތީގެ ނަން: ދިލްބަހާރުގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

   ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 105

   ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 1978

 

26 ޝައްވާލް 1441

                  18 ޖޫން 2020

18 ޖޫން 2020
ހޯދާ