ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ދ. މީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ އަސްކެނި މަރާމާތުކުރުން

ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ އަސްކެނި މަރާމާތުކުރުން :  

 

        މި މަދަރުސާގެ ދެބުރި ޢިމާރާތު އަސްކެނީގެ ސީލިންގ ފީވެ ހަލާކުވެފައިވާ ފުރޭމް އަދި ފިލާ ނައްޓާ އަމިއްލަތަކެތީގައި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

1-  މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި  ދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީހުގައެވެ.

2-  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ   2020 ޖޫން 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި ދ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ އޮފީހުގައެވެ.

 

3-   މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ނުލައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބަދަލުވުމާއި ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަވަންވާނެއެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީ އަކާއި ޙާޟިރުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު އޮންނަންވާނީ ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

4-   އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިލައްވާނެއެވެ.

ދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ފޯނު ނަންބަރ: 7952915

އީމެއިލް: [email protected]

 

21 ޖޫން 2020
ހޯދާ