މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާރމަސޫޓިކަލް އެލާރޓް- Falsified Chloroquine އާއި ގުޅޭ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފާރމަސޫޓިކަލް އެލާރޓް-Falsified Chloroquine އާއި ގުޅޭ

     ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ބޭސް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ  Chloroquine އަކީ ޕްލާސްމޯޑިއަމް ވައިވެކްސް އިންފެކްޝަން (މެލޭރިއާ) ގެ ފަރުވާ އަކަށް ބޭނުން ކުރާ ބޭހެކެވެ.

ފޯލްސިފައިޑް   Chloroquineއެފްރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އެލާޓް ނަންބަރ: RPG/REG/ISF/Alert No4.2020 ގައި ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. މި 2 ބައްރުގެ 5 ޤައުމަކުން (ބުރްކިނާފަސޯ، ކެމަރޫން، ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ، ފްރާންސް، ނިގާރ) އިން މި ފޯލްސިފައިޑް ބޭސް ފެނިފައި ކަމަށް މިއެލާޓުގައި ވެއެވެ.

މިބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި (އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް) ޕްރީ-އޮތޮރައިޒޭޝަން ނަގައިގެން ނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ ބޭހެކެވެ. ނަމަވެސް މި އެލަރޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފޯލްސިފައިޑް ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަކީ، ރާއްޖެއަށް ބޭސް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނި ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކެއް ނޫނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ބޭސްސިޓީއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ރާއްޖެއަށް މިބޭސް އެތެރެކޮށްފައި ހުރެދާނެތީ މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

Product Name

Product Information

Identified In

CHLOROQUINE PHOSPHATE (100MG)

Stated Manufacturer:

Jiangsu Pharmaceutical Inc

Batch N°: 660

Exp date: 05/2021

Mfg date: 05/2017

Cameroon

CHLOROQUINE PHOSPHATE (250MG)

Stated Manufacturer:

Jiangsu Pharmaceutical Inc

Batch N°: 660

Exp date: 09/2022

Mfg date: 09/2022

Cameroon

CHLOROQUINE PHOSPHATE 250MG

Stated Manufacturer:

Astral pharmaceuticals

Batch N°: EBT 2542

Exp date: 10/2022

Mfg date: 01/2019

Cameroon

CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS (100MG)

Stated Manufacturer:

Jiangsu Pharmaceutical Inc

Batch N°: 660

Exp date: 08/2022

Mfg date: 08/2018

Cameroon

CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS (100MG)

Stated Manufacturer:

Jiangsu Pharmaceutical Inc

Batch N°: 660

Exp date: 04/2023

Mfg date: 05/2019

Cameroon

CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS BP 100MG

Stated Manufacturer:

None indicated

Batch N°: Not legible

Exp date: 06/2022

Mfg date: 07/2019

Burkina Faso

CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS BP 100MG

Stated Manufacturer:

None indicated

Batch N°: ET9274

Exp date : 05/2022

Mfg date : 06/2019

Burkina Faso

CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS BP 100MG

Stated Manufacturer:

None indicated

Batch N°: 05

Exp date: 06/2022

Mfg date: 07/2019

Burkina Faso

NIRUQUINE (100MG)

Stated Manufacturer:

None indicated

Batch N°: Not legible

Exp date: 08/2022

Mfg date: 09/2019

Burkina Faso, France, Niger

CLOROQUINE 250MG

Stated Manufacturer:

Dawa Limited

Batch N°: 1605059

Exp date: 04/2023

Mfg date: 05/2019

Democratic Republic of Congo

CHLOROQUINE PHOSPHATE 250MG

Stated Manufacturer:

Brown & Burk Pharmaceutical Limited

Batch N°: 065622

Exp date: 11/2022

Mfg date: 11/2018

Democratic Republic of Congo

SAMQUINE 100 (100MG)

Stated Manufacturer:

None indicated

Batch N°: NBJT01

Exp date: Oct-2022

Mfg date: Nov-2019

France, Niger

CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS B.P 100MG

Stated Manufacturer:

None indicated

Batch N°: NBJT02

Exp date: Oct-2022

Mfg date: Nov-2019

France, Niger

CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS B.P 100MG

Stated Manufacturer:

None indicated

Batch N°: HV1116

Exp date: May 2023

Mfg date: June 2019

Niger

           ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރާ ބޭސް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ޕޯރޓްތަކުގައި ބަލައިފާސް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިބޭހާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް މިއޮތޯރިޓީގެ  ހޮޓްލައިން ނަންބަރ 7200321 އަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

                         28 ޝައްވާލު 1441

20 ޖޫން 2020
ހޯދާ