ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-34

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެމަސައްކަތްތަކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

                       

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-10 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.                         

     މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

QTY REQUIRED

UNIT

ITEM DESCRIPTION

#

2

Nos

Electrofusion Unit

1

2

Nos

Butt Fusion Machine

2

 

Minimum specification for each item has been separately attached to this Iulaan. Please refer to it for further details. Items that do not meet the specification will not be taken in for consideration during the evaluation

process. Items do not have to be the same type as shown in specification, similar types that meet specification will be considered as well.

 

  • ·       މި ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ އައިޓަމް ނަންބަރު 1 އަށް ވަކިން އަދި 2 އަކަށް ވަކިންނެވެ. މި ތަކެތި އިވެލުއޭޓް ކޮށް އެވޯޑް ކުރެވޭނީވެސް ވަކިންކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.

    މި ބިޑް ބަލައިގަތުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް:

1-   70%  ހުށަހަޅާ އަގަށް

2-   15%  ތަޖުރިބާ: (ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައްބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)

3-   15%  ޑެލިވަރީ މުއްދަތު               

   ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 24 ޖޫން 2020 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

16 ޖޫން 2020
ހޯދާ