ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވައިމަތި ސަރަހައްދުން ދަނޑުދޫކުރުމަށް ޓަކައި އެސަރަހައްދުގައި ހައްދާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުން

ވައިމަތި ސަރަހައްދުން ދަނޑު ދޫކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ރުކެއް ގަހެއް އަދި މުދަލެއް ހުރިނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 01 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގައިގެން ގެންދިއުމަށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.

09 ޖޫން 2020
ހޯދާ