މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހ.ލަގްޒަރީހޯމް، ހ.އީރާނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އިޢުލާންކުރުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން: IUL)425-B5/1/2020/61)

އިޢުލާން

                  މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 14 ޖޫން 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected])) އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހ.ލަގްޒަރީހޯމް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14757

2

ހ.އީރާނުގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.3624

 

16 ޝައްވާލް 1441

08 ޖޫން 2020

08 ޖޫން 2020
ހޯދާ