ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

އިޢުލާން

 ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

 

               ޏ. ފުވައްމުލަކު ޖަނަވަރީގެ ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  A0F4077 (B) މޮޓޯސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ. 

02 ޖޫން 2020
ހޯދާ