ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާތަކެތީގެ ނީލަންކިއުން 2020 ޖޫން 09 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 ގައި މިއިދާރާގެ އޮންނާނެއެވެ.

               ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ނަންގަވާތަކެތި ގެންދަވަން ވާނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

 

ނީލަނިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

ޢަދަދު

ތަކެތި

ޢަދަދު

ތަކެތި

2

ރައީސް ކޫކަރު

2

ލެޑް ލައިޓް (100 ވޯޓު)

1

ފެންހޫނުކުރާ ޖަގު

1

އެއަރކަންޑިޝަނަރ 24000 BTU

1

ރޮށިދަމާ މަޅުގަނޑު

2

ލަކުޑި ފިލާ (15 ފޫޓް)

2

މަތި (އެލްމިނިއަމް)

5

ގަނޑު ލައިސާޓު ޓިނު

1

ބޯތަށި

16

ދަގަނޑު ހޮޅިބުރި

4

ވަތުތަށި

12

ދަގަނޑުހޮޅި

1

ކަރަންޓް އަވަން

 

 

 

 

                 މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

31 މޭ 2020
ހޯދާ