ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަސް ނީލަންކިޔުން

ރުއްގަސް ނީލަންކިއުން

             މިރަށު ޣާޒީމަގުގެ އުތުރުކޮޅާއި، ދެކުނުކޮޅާއި، އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކުނުކޮޅުން މަގަށް ދަތިވާތީ ނަގާފައިހުރި ރުއްތައް ނީލަންކިއުން 2020 ޖޫން 06 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 ގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކުނުކޮޅު ހިއްކި ސަރަޙައްދުގައި ރުއް ބަހައްޓާފައި ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު 7 ދުވަސްތެރޭގައި ގެންދަވަންވާނެއެވެ.

               ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ރުއްތައް ހުރި ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނީލަންކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

 

30 ރުއް

1 ހިރުނދުގަސް (ބޮޑު)

 

 

               މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

31 މޭ 2020
ހޯދާ