ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް ހެދުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފައާރޒްގެ 142-C1-CIR-2020/37 (21 މެއި 2020) ސަރކިއުލަރގައި މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނަހަދާ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓްގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހިމަނާފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން އެހެން ގޮތަކަށް އަންގަވަންދެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގައިފައިވާ ކާފިއު 22 މެއި 2020 އިން ފެށިގެން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)266/266/2020/58އިޢުލާން އިން އުވާލާފައި ވާކަން ދަންނަވަމެވެ.

22 މޭ 2020
ހޯދާ