ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
1441ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދުބެލުން

 

 

 

 

 

 

 

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ލ.މާމެންދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 

`

 

 

 

 

O10C-B/2020/03ނަންބަރު:

 

 

 

 

 

 


އިޢުލާން

 

 

1441ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދުބެލުން

       ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ދުއްމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެކިބަސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ނަމަވެސް، މިދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ދުވަސްތަކަކަށްވާތީ، ހަނދު ފެނިއްޖެކަމަށް ހެކިބަސްދޭން ބޭނުންވާނަމަ، މިއަދު 29 ރަމަޟާން 1441ހ. (21 މެއި 2020މ.) ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00 އިން ފެށިގެން އިރުއޮށްސި 7:30އަށް ހެކިބަސްދިނުމުގެ އިމްތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކަށް  ގުޅުއްވުމުން ހެކިބަސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

  • 9820303

  • 7609029

     

                          ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                             28 ރަމަޟާން 1441ހ.

                             21 މެއި 2020މ.

21 މޭ 2020
ހޯދާ