ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

                                                                        ނަންބަރ: IUL)GS-216-GA/GS-216/2020) 

                                           ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު                         

 

  1. މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2020 މެއި 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ މެއިލް[email protected]  މެދުވެރިކޮށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގުން އެދެމެވެ. ސިޓީގައި މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަމްބަރެއް ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.
  3. މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 މެއި 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
  4. މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖޫން 01 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ވައިބަރ ނުވަތަ މެސެންޖަރ އިން އޮންލައިން ކޮށެވެ.
  5. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖޫން 10ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ. ބީލަން ހުޅުވާނެ ގޮތަކާއި ތަނެއް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.
  6. މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.    
  7. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ނޯޓް: ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

ތިނަދޫ ސްކޫލް

ގދ.ތިނަދޫ

ފޯން: 6842050/6842060

އީ-މެއިލް[email protected]

                                            20 މެއި 2020

                                                                                       މުޙައްމަދު ޢަޖީބް

                                                                                        ޕްރިންސިޕަލް

 

20 މޭ 2020
ހޯދާ