މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން

އިޢުލާން

                             

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން

               

ރ.އަލިފުށިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެ.

ވީމާ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖޫން 03 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި ސިޓީއަކުން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ދަނޑުބިމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް:

1-      އަލިފުށީގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން

2-      އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން

މިއިދާރާގެ އީމެއިލް : [email protected] އަށް ސިޓީއާއި އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

މިހެންވެމިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ.

26 ރަމަޟާން  1441

19   މެއި   2020

19 މޭ 2020
ހޯދާ