ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ރަށުގެ ޒިޔާރަތްމަގާއި ކޮށިމަގު ، 4 މަސް ދުވަހަށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.        

                    ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މެއި 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖޫން 4 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީއާއެކު ކައުންސިލު އިދާރާއަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މިއިޢުލާން ގައިވާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، ސިޓީހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

                    ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

18 މޭ 2020
ހޯދާ