ފ. ދަރަނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްބިއުލޭންސް ގަރާޖު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާންވަނީ 14 މޭ 2020 1442 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާނު

އެމްބިއުލޭންސް ގަރާޖު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއިގުޅޭ:

މި ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި އެމްބިއުލޭންސް ގަރާޖެއް ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ނަމްބަރު (IUL)L5hC/2020/06 (16 އޭޕްރީލް 2020) އާއިގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް މީހުން ޙާޒިރުވެފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.15 އަށް މިމަރުކަޒަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2020 މެއި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.15 އަށް މިމަރުކަޒަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

18 ރަމަޟާން 1441

11 މެއި 2020

11 މޭ 2020
ހޯދާ