މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް 3 ބިން ބިޑް އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން؛

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރ. އިންނަމާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                      ނަންބަރު:(IUL)307/INDIV/2020/35

އިޢުލާން

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް 3 ބިން ބިޑް އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން؛

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިއޮތް 3 (ތިނެއް) ބިން ބިޑް އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، ބިޑް އުސޫލުން ބިން ނެގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މެއި 13 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 2020 މެއި 31 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހަމަ އެގަޑީގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން ބޭއްވޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލާއިރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތަށް ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ނޫނީ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަށްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ މިފުރުސަތުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓާކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

8 ރަމަޝާން 1441

1 މެއި 2020

 

01 މޭ 2020
ހޯދާ