މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނިފީ ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ކުނިފީ ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

 ކުނިފީ ބަލައިގަތުމަށް 20 އޭޕްރީލް 2020 ން 22 އޭޕްރީލް 2020 ށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން 12:00 ށް އިދާރާ ހުޅުވިފާ ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާއިރު ކޮވިޑް–19 ގެ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފީ ޖޫރިމަނާ ނުލާ ބަލާގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ތިރީގައިވާ މިއިދާރާގެ އެކައުންޓު ނަންބަރަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެއްވާ، ފައިސާ ޖަމާކުރި ސްލިޕް، 7887807 ނަންބަރަށް ވައިބަރ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7717700400001

އެކައުންޓް ނަން: 1346 Revenue 1

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                 26 ޝަޢުބާން 1441

19 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ