މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

01 މޭ 2020 އިން 30 އޭޕްރީލް 2021 އަށް އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކެހުމާއި ކުނިއަޅާތަން ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން 05 އޭޕްރިލް 2020 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރ (IUL)322-EP/322/2020/38 ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 އޭޕްރިލް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 09:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.  އަދި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށެވެ.

19 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ