ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބަރު :IUL)170-PR/170/2020/41)  (30 މާރިޗް 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލާސްރޫމެއް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާނުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތާރީޚުކަމުގައިވާ 20 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮއްނާނެވާހަކަ   މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 ވީމާ، ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   

މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު:   3022120/3022115 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected]  އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

15 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ