ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 200 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެ A ކެޓަގަރީ އާއި B ކެޓަގަރީގެ ފޯމްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް

09 ފެބުރުއަރީ 2020 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރެވުނު ނަމްބަރ: (IUL)468-LID/468/2020/23 އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ސަރުކާރުގެ ''ގެދޮރުވެރިކުރުން'' ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ފުވައްމުލަކުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 200 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން، ބާކީ ހުރި ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާންމުކޮށް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އަދި މިލިސްޓް މިއިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްގެ ތެރެއިން A ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ލިސްޓް (ދެވަނަބުރު)
  ލިބުނު ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް އެޑްރެސް ނަން ފޯމް ނަންބަރ #
  47 މުރިގު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢުބާދު ޢަބްދުﷲ A-2019/180 1
  45 އައްސޭރިނަމްޒިލް/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  A-2019/161 2
  44 އާފް/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު އަލީފް ޢަލީ A-2019/08 3
  44 ފިޔާމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު އަފާފު A-2019/19 4
  42 ދަނބުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ފަރުހާދު އަޙްމަދު A-2019/22 5
  42 ވެލިރަންގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ހުސްނާ ޙުސެއިން A-2019/50 6
  42 ކަންފި/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝަހީނާ A-2019/18 7
  42 ބީހަނީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ A-2019/167 8
  42 ނިއުހެވެން/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު މުޒުނާ A-2019/36 9
  42 ލާމިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޙުސެއިން A-2019/52 10
  42 ލާމިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ނާޠިމް A-2019/53 11
  42 އޮޕަލް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ޖުވައިދާ A-2019/111 12
  42 ސީސައިޑް/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ނީލާ A-2019/129 13
  41 ކޮޕީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޒުނައިރާ މުޙައްމަދު A-2019/61 14
  40 އަތަ/ޏ.ފުވައްމުލައް ނިނާން ޢަބްދުލްޙަކީމް A-2019/01 15
  40 މާފަހި/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު އަޙްމަދު A-2019/02 16
  40 ރެޑިއަމްވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ނަޝްރަތު އިބްރާހީމް A-2019/13 17
  40 ދީފްރަމްގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީ އަޙްމަދު A-2019/17 18
  40 ސިއާނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ނުޒުލާ A-2019/20 19
  40 އެންގާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝިރުފާ A-2019/30 20
  40 މެދުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް A-2019/45 21
  40 ރިވެލި/ޏ.ފުވައްމުލައް ޒިދްނާ ޝަފީޤު A-2019/32 22
  40 ސަމާނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ޢަލިދީދީ A-2019/33 23
  40 މުރަގަވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްވާ ޝަޒްލީނާ A-2019/135 24
  40 މާބަގީޗާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ނާދިޙާ ޙަސަން A-2019/40 25
  40 ދޫލަ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފިރުޝާނާ ޙުސެއިން A-2019/149 26
  40 ގޯރަން/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ޝަޒުނާ A-2019/48 27
  40 މުތުރާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝީޒާ ޢަބްދުލްރަޙްމާން A-2019/55 28
  40 ރަންދެލިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ހަނީފާ A-2019/56 29
  40 ހިކިކަށިމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝަފީޢާ އާދަމް A-2019/65 30
  40 ޒީނާވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝީލާ އިބްރާހީމް A-2019/71 31
  40 ފިޔާޒު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ދީދީ A-2019/73 32
  40 މެޑޯޒް/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ސަޢީދު A-2019/77 33
  40 ހުދުވިލާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޢާޛު ޢަލީ A-2019/92 34
  40 ބައިތު/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު މަޖުދީ A-2019/113 35
  40 ލޫނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ A-2019/123 36
  40 ސީނިއާވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ސިރާޖް ޙަސަން A-2019/128 37
  40 އަރުތަ/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް ޝިފާން ޢަލީ ޝަރީފް A-2019/157 38
  40 ވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރިޔަމް އިނާޔާ A-2019/163 39
  40 ކޭދަޑު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީ ޝަރީފް A-2019/164 40
  40 ގަވަރފްލާވަރ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝައްފާ ޢަލީ މާހިރު A-2019/173 41
  40 ބޯވެލީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙަސަން ޢަބްދުﷲ A-2019/177 42
  40 ބޯވެލީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙުސައިން ޢާޒިމް A-2019/178 43
  40 ނޫވިލް/ޏ.ފުވައްމުލައް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު އަޙްމަދު A-2019/210 44
  40 މޭގަ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ހަނީފާ A-2019/88 45
  40 ޝުޒާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝުޒާނާ A-2019/04 46
  39 ތަހޮޒީބު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ރީމާ A-2019/155 47
  39 ކީރަތްމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މައުމޫނާ އިބްރާހީމް A-2019/121 48
  39 ސައިޒުހައުސް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުﷲ ފާޟިލް A-2019/181 49
  37 އެނބޫގަސްދޮށުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ދީމާ އަޙްމަދު A-2019/09 50
  37 ނިއުހެވަން/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު މާޔާ A-2019/14 51
  37 ގުލިސްތާނުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝިއުނާ އަޙްމަދު A-2019/15 52
  37 މެހެލް/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝިއުޝާ A-2019/27 53
  37 ވެލިރަންގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ނާފިޛާ ޙުސެއިން A-2019/05 54
  37 ރޫލް/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ A-2019/76 55
  37 ފިޔާމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޖަންނަތު ޢަލީ A-2019/60 56
  37 ހިކިކަށިމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝަފީޤާ އާދަމް A-2019/64 57
  37 ގުލްހަޒާރުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ވިދާދު އަޙްމަދު A-2019/107 58
  37 ރަތުލޯގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ރިޒްމާ A-2019/78 59
  37 ލައިފް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ސުނާ A-2019/108 60
  37 މަތިވަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ސާނިހު ނަސީމް A-2019/82 61
  37 ނަސްފަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ނިމާލާ A-2019/109 62
  37 ޖޭސްމޭނުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް A-2019/87 63
  37 ވިއެނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝައުފާ A-2019/89 64
  37 ވިއެނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް A-2019/90 65
  37 މިންވަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ސުދާ A-2019/95 66
  37 ވެލިރަންގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްވާ ނުޒުފާ A-2019/202 67
  37 މެންދޫގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝިފާޒު ޢަބްދުﷲ A-2019/211 68
  37 ކަނބިލިފީށި/ޏ.ފުވައްމުލައް ސާޖިދާ ޢަބްދުއްސައްތާރު A-2019/116 69
  37 ޕެންޒީ/ޏ.ފުވައްމުލައް ނަޡްފާ ޢަބްދުﷲ A-2019/130 70
  37 ވެލީ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝާނާ ޝާމިލް A-2019/172 71
  37 ސިއާނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު އާދާ A-2019/205 72
  37 ފިނިހިޔާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުﷲ ޙަނީފް A-2019/209 73
  37 ހޮލީވުޑް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ފަސާނާ A-2019/37 74
  35 ނިއުހެވަން/ޏ.ފުވައްމުލައް އިހުސާނާ ޢަބްދުﷲ A-2019/12 75
  35 ހިތަށްފިނިވާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދިޖާ ނާދިރާ A-2019/31 76
  35 ސަފާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު މާނިއާ A-2019/54 77
  35 ހިކިކަށިމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝަފީނާ އާދަމް A-2019/66 78
  35 ޑޭޒީ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ނަޖާޙު އިބްރާހީމް A-2019/72 79
  35 ހަނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްވާ ޙަނީފާ A-2019/104 80
  35 ޏަމްޏަމްގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢައިޝަތު އިބްރާހީމް A-2019/06 81
  35 ގުލްހަޒާރުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ފަރިޔާދު A-2019/106 82
  35 އެމްވީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ރަޒީނާ އަޙްމަދު A-2019/146 83
  35 ބައިތު/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ޝަފީޤު A-2019/114 84
  35 އަކިރި/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝިމްލާ A-2019/208 85
  35 ރޯޝަންވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް މޫސާ ދީދީ A-2019/162 86
  35 ކިބިދޫގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު A-2019/169 87
  35 ކަފިއަގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޟިޒުނާ މަޙްމޫދު A-2019/207 88
  34 ދެތަނޑިމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ޢާޞިމާ A-2019/26 89
  34 ލައިޓް/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ޙަމީދު A-2019/93 90
  34 ކަސްތޫރިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު A-2019/99 91
  34 ހެލަނބެލިމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޒްމާ ޢަބްދުﷲ A-2019/105 92
  34 ވުޖޫދު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ A-2019/127 93
  34 ބަންޑާރަވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ސަޢުދުﷲ އަޙްމަދު A-2019/03 94
  34 ސިމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްވާ ޝަހްނީލާ A-2019/28 95
  34 ނަސްފަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް ނަޖްދާ ޙަސަން A-2019/38 96
  34 އަލްފާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ނަޞްރާ A-2019/143 97
  34 ރޫލް/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ފިރުދައުސް A-2019/122 98
  34 ތުއްފާހުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ނަސީމް A-2019/154 99
  34 ކޮތަންގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އިސްމަޢީލް އަޙްމަދު ދީދީ A-2019/152 100
  34 ބީހަނީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރިޔަމް އަނީސާ A-2019/168 101
  34 ހިއްތަންގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުދީދީ A-2019/158 102
  34 ހުދުމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ނާފިއާ A-2019/198 103
  34 ރެލީ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝަމީމާ އަޙްމަދު A-2019/201 104
  34 ދިލްއާރާމުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ ޝިރުމީން A-2019/215 105
  33 ކަރަންކާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ވަޙީދާ A-2019/195 106
  32 ފަވަން/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް A-2019/10 107
  32 ނަޔާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުﷲ ޝައްފާފު A-2019/11 108
  32 ސަންފުލާވަރ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުﷲ ޤުރައިޝް A-2019/16 109
  32 ރަންދުވަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝައުކަތު ސަޢީދު A-2019/24 110
  32 ފިއަ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ސުވާދު A-2019/29 111
  32 ހިޔާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ސަޢާދާ A-2019/46 112
  32 ގީތު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ހަނީފާ A-2019/49 113
  32 އެއްގަމިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޞަފިއްޔާ އިބްރާހީމް ޙަސަން A-2019/57 114
  32 ޕެނާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީ އައުސް A-2019/58 115
  32 ކިނބިދޫގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްވާ ޒިރާނާ A-2019/62 116
  32 ބައިތު/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޒްހާން ޝަމީމް A-2019/67 117
  32 ތޫރާން/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު އަނީލް A-2019/68 118
  32 ފެންކުރި/ޏ.ފުވައްމުލައް އުލްފަތު މުޙައްމަދު ދީދީ A-2019/69 119
  32 ހަނީ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރިޔަމް މުޙައްމަދު A-2019/70 120
  32 ސުވާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު A-2019/75 121
  32 ވިނާވޭރެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ސަލްމާ ޙަސަން A-2019/79 122
  32 ހިރިގާ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ރަޝީދާ A-2019/85 123
  32 ގޯލްޑަންފެހި/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް ރަމީޒު A-2019/86 124
  32 ޕެންޒީ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ ނާފިޢާ A-2019/94 125
  32 މޫރިތިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް ފަޒުމީ A-2019/97 126
  32 ތޫރާން/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު A-2019/101 127
  32 ލުޝް/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ޝާއީ ޖަމީލް A-2019/103 128
  32 ޢަޒުމް/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝިޔާޒާ A-2019/117 129
  32 އޯކިޑްމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ނަފްޙާ ޒާހިދު A-2019/120 130
  32 ބަންސްރީ/ޏ.ފުވައްމުލައް ސަމީރާ ޙުސެއިން A-2019/124 131
  32 ރަންނާޅި/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ސައިފް A-2019/136 132
  32 އަލްފާ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ޝައުފާ A-2019/140 133
  32 ފެންކުރި/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢުސްރާ މުޙައްމަދު ދީދީ A-2019/145 134
  32 ކަބިލިފީށި/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ އަޖްފާން ޢަބްދުއްސައްތާރު A-2019/150 135
  32 މޯޝަން/ޏ.ފުވައްމުލައް ނާދިޔާ ޔޫސުފް A-2019/160 136
  32 ދޫލަ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްސާނާ ޙުސެއިން A-2019/81 137
  32 ކަނދިރުމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ ނާޒު A-2019/165 138
  32 ހަނދުވަރީ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީ ޝަފީޤު A-2019/176 139
  32 ސައިޒުހައުސް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚާލިދު ޢަލީ A-2019/182 140
  32 ޝޭޑީރެސްޓް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްވާ ޝަޛުނާ މުޙައްމަދު A-2019/184 141
  32 ކީރަތްމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މޫނިސާ އިބްރާހީމް A-2019/187 142
  32 ކަރަންފޫގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާޔަތުﷲ މޫސާ A-2019/188 143
  32 ލަޠީފީމަންޒިލް/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ޒުނައިރާ A-2019/193 144
  32 ކަރިއްޔާއާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ކައިސާން A-2019/194 145
  32 ރެލީ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުއްސަލާމް އަޙްމަދު A-2019/199 146
  32 ރެލީ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު އަޙްމަދު A-2019/200 147
  32 ކޮއްކިރި/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ފާރިޙާ A-2019/203 148
  32 ހަވިރީމަންޒިލް/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ޝާޒު A-2019/213 149
  31 މަދެށި/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ޝަމާ ވަޙީދު A-2019/144 150
  30 ޕެންޒީ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ނާޒްލީ A-2019/80 151
  29 ގޯލްޑް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝަހުލާ ނާސިރު A-2019/23 152
  29 ތަނޑިނޫމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ސަޢީދާ A-2019/42 153
  29 ކަރުޒު/ޏ.ފުވައްމުލައް ރިޝްމާ ޢަލީ A-2019/43 154
  29 ހެޕިނަސް/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް މުފީދާ A-2019/47 155
  29 އަންބަރީ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ޢަލީ A-2019/59 156
  29 އިހަލަގެދަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޝްރަފް ނުއުމާން A-2019/84 157
  29 ކުޅީމަގުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ ގަދުރާ A-2019/98 158
  29 ނޫހިރި/ޏ.ފުވައްމުލައް ނަޖުދާ މުޙައްމަދު A-2019/100 159
  29 ތޫރާން/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ޝަޒާ A-2019/102 160
  29 އަޒުމް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް A-2019/112 161
  29 ޗަބޭލީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲ A-2019/118 162
  29 މާފިޔަ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ މޫސާ A-2019/119 163
  29 ވިލާޑިސޯސަން/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު އާނިސާ A-2019/125 164
  29 ލިލީމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ނާޡިމާ ޙަސަން A-2019/126 165
  29 އާފަހި/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ރިފާ ޙުސެއިން A-2019/133 166
  29 ދޮންފެހިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ޙަސްފާ A-2019/137 167
  29 އަލްފާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު އަސްރާ A-2019/138 168
  29 ބަޑިޔާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޚާލިދާ އިބްރާހީމް A-2019/141 169
  29 އިރާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް މުޞްތަފާ A-2019/147 170
  29 އަލްހާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު އަޙްމަދު A-2019/148 171
  29 ހަރުމަލުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ޝިމްނީ ފައިސަލް A-2019/142 172
  29 ގުލްޝަން/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ޝަޛުރާ ޢަލީ A-2019/186 173
  29 މީނާޒް/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް މުޙައްމަދު A-2019/189 174
  29 ދިވެހިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ނަޒީފާ A-2019/196 175
  29 ހެވާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝިނާ އިބްރާހީމް A-2019/212 176
  27 ރޯމާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފަރުހާނާ އަޙްމަދު ދީދީ A-2019/21 177
  27 ރަންދުވަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީ ސަޢީދު A-2019/25 178
  27 ސޯސަންވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފަޒީނާ ސަޢީދު A-2019/35 179
  27 ރަނައުރާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ސަޢީދު A-2019/39 180
  27 ލައިނޫފަރުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ރަފީޢާ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު A-2019/96 181
  27 ގީތު/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ޝުޖާޢު A-2019/151 182
  27 އަސްރުމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ޝަބީނާ A-2019/153 183
  27 ނަސްރު/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުﷲ ސަފާދު A-2019/166 184
  27 ލިކަ/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ނަދާ A-2019/51 185
  27 އަލްގެދަރު/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ޝަރީފް A-2019/171 186
  27 ޔުނިވާރސް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޔަޘްރިބު ޚަލީލު A-2019/175 187
  27 އޯކިޑް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަބްދުﷲ ނަވާޛް A-2019/134 188
  27 މަދެށި/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ފައިޝަމް A-2019/185 189
  27 އިރިބެދެލިގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢާއިޝަތު ޝުނީދާ A-2019/192 190
  26 ހަސްތީ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ޝަހުމާ A-2019/206 191
  24 ރަންބޮލި/ޏ.ފުވައްމުލައް ފާޠިމަތު ރައިނާ ޢަލީ A-2019/07 192
  24 މާޅަބަނަ/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް އަނީލާ A-2019/34 193
  24 ގަސްދޮށުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް ޝަރީފް A-2019/44 194
  24 އިރާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ދުންޔާ އަޙްމަދު A-2019/74 195
  24 ނާގޮށި/ޏ.ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ޝުޢާޢު A-2019/156 196
  24 ކިބިގަސްދޮށުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ޒަޢީމް A-2019/190 197
  24 ރޭވަ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙަސަން ޝިރުހާން A-2019/191 198
  24 ކަފިއަގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝިމާއު މަޙްމޫދު A-2019/197 199
  24 ސިވިލައިޒްގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު A-2019/110 200
  24 ކޮއްކިރި/ޏ.ފުވައްމުލައް އާމިނަތު ފަރުހާ ޢަބްދުﷲ A-2019/204 201
  24 ޖޭމުމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް ޙައްވާ ޝަމީޒާ A-2019/214 202
  22 އާބާރު/ޏ.ފުވައްމުލައް މަރްޔަމް ޒާހިދާ ޙުސައިން A-2019/159 203
  22 ޑިމާންޑް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޝިރާޒް ޝަރީފް A-2019/41 204
  19 ޔުނިވާރސް/ޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީ ތައްޔިބު ޚަލީލު A-2019/174 205
  19 ރައުޟާ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަމީން އަޙްމަދު ފާރޫޤް A-2019/63 206
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްގެ ތެރެއިން B ކެޓަގަރީގެ ދާއިމީ ލިސްޓް (ދެވަނަބުރު)
ލިބުނު ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް އެޑްރެސް ނަން ފޯމް ނަންބަރ #
45 ކިނާރާ/ޅ.ނައިފަރު އަޙްމަދު ޝިފާޢު B-2019/15 1
37 ވީނަސްވިލާ/ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އަޙްމަދު ޝާހީނު B-2019/16 2
37 ޔެލޯސީ/ގދ.ގައްދޫ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސަމަދު B-2019/20 3
37 ސަތަރުގެ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ މުޙައްމަދު ޝާރިޙް B-2019/28 4
35 އައްސޭރި/ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ޢާއިޝަތު ނުހާ އަމްޖަދު B-2019/24 5
27 މިނިވަންއައްސޭރި/ލ.ގަން ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޢަބްދުލް ޙަކީމް B-2019/06 6
27 ފަރިމާގެ/ސ.ފޭދޫ މުޙައްމަދު ނިނާޒް B-2019/08 7
27 މ.ކްރޯމިސް/މާލެ އާމިނަތު ހައިފާ ނައީމް B-2019/10 8
27 ގޮމަހެރަ/ސ.ހިތަދޫ ޢާއިޝަތު ސަލްމާ B-2019/12 9
27 ތަރިޖެހިގެ/ސ.ހިތަދޫ މަރްޔަމް ރަޝީދާ B-2019/13 10
27 ވިންޑްސްކްރީން/ގދ.މަޑަވެލި އަޙްމަދު ޝަމްޢޫން B-2019/14 11
27 ކާރނޭޝަންވިލާ/ސ.ހިތަދޫ ޢާއިޝަތު ހަޠުމާ އަސްލަމް B-2019/17 12
27 ޗަންޕާގެ/ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އަޙްމަދު ޖަމީލް B-2019/19 13
27 ޝާރާޒް/ށ.ކޮމަންޑޫ ފާޠިމަތު ޒުނާން ޙަސަން B-2019/21 14
27 ފޭރުމާގެ/އދ.ހަންޏާމީދޫ ސަޢުދުﷲ މޫސާ B-2019/25 15
27 އަލަމާވިލާ/ގދ.ތިނަދޫ ފާޠިމަތު ޢަބްދުﷲ B-2019/26 16
27 ހަނީކޯމް/ސ.ހިތަދޫ އަޙްމަދު ސަބާހް B-2019/29 17
27 ސަރާ/ސ.ހިތަދޫ ޙުސައިން އަޙްސަން B-2019/30 18
24 އައްސޭރި/ނ.ހޮޅުދޫ މުޙައްމަދު ލުޠުފީ B-2019/02 19
24 ހުދުފިނިފެންމާގެ/ރ.މަޑުއްވަރީ ޢަބްދުލް މަތީން ޢަލީ B-2019/05 20
24 ވ.ވިޔަވަރި/މާލެ ލީނާ ޝަރީފް B-2019/07 21
24 ސަލްސަބީލުގެ/ގއ.ކޮލަމާފުށި މުޙައްމަދު މުމްތާޒު B-2019/11 22
24 ބީޗްހައުސް/ކ.ގުރައިދޫ މުޙައްމަދު މުފީދު B-2019/23 23
24 އިވްނިންގގާޑެން/ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އާމިނަތު ޒޫނާ B-2019/27 24
22 ވައިމަތީގެ/ޅ.ހިންނަވަރު ޔޫސުފް ތަސްނީމް B-2019/22 25
15 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ